LA PRimera Edukativni centar Tuzla, B&H

Višegodišnja saradnja između EC "La Primera" i JU "Naše dijete"-Tuzla

Novinski članak- Prvi koraci- Saradnja EC "La Primera" i JU "Naše dijete"

 

 


" & "" & "" & "" & "" & "" ' Closing the database rs.Close Set rs = Nothing %>
<% 'Option Explicit Response.Buffer = True %> <% ' ADO Constant. Dont change this Const adCmdText = &H0001 ' Connection string and SQL statement Dim query, connStr query = "select lat,bos,bos1 from latposl" connStr = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & _ Server.MapPath("LatinPoslo.mdb") ' Opening database Dim rs Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rs.Open query, connStr, 3, , adCmdText ' Generating random number from total number of records Dim intRnd Randomize Timer intRnd = (Int(RND * rs.RecordCount)) ' Now moving the cursor to random record number rs.Move intRnd ' Showing the random statement Response.Write "" & "" & rs("lat") & "" & ""& "
" & ""& rs("bos") & "" & "
" & "" & rs("bos1") & "" & "
osvježi latinsku poslovicu ! ! !

 

Kursevi stranih jezika

Cijena , trajanje , literatura , plan i program nastave kurseva ,vanredno polaganje ....
Cambridge ESOL pripremni kursevi Certifikati ispita Cambridge ESOL bit će garancija Vašeg znanja, .....
   

Prevođenje dokumenata , simultano prevođenje

Ukoliko trebate brz i kvalitetan prevod svih oblika dokumenata (akti,dopisi,stručni radovi,..) ili trebate simultanog prevodioca , ovo je mjesto za vas......

Specijalizovana literatura

Učenje stranih jezika namijenjena odraslim ,naučite strani jezik pomoću savremih metoda , .....

Najnoviji rječnici stranih jezika

englesko-engleski, rječnik stranih riječi , rječnik uobičajenih greški , rječnik idioma , rječnik frazalnih glagola , ...itd

Literatura za najmlađe

Vjerovali il' ne , posjedujemo literaturu za učenje mališana dobi od 5 do 95 godina , ...

 

 

 

O nama... | Site Map | Image Gallery | Kontakt | ©1996. d.o.o. La Primera, Tuzla, B&H, tel.fax.:+38735251173