LA PRimera Edukativni centar Tuzla, B&H

Višegodišnja saradnja između EC "La Primera" i JU "Naše dijete"-Tuzla

 

 " & "" & "" & "" & "" & "" ' Closing the database rs.Close Set rs = Nothing %>
<% 'Option Explicit Response.Buffer = True %> <% ' ADO Constant. Dont change this Const adCmdText = &H0001 ' Connection string and SQL statement Dim query, connStr query = "select lat,bos,bos1 from latposl" connStr = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & _ Server.MapPath("LatinPoslo.mdb") ' Opening database Dim rs Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rs.Open query, connStr, 3, , adCmdText ' Generating random number from total number of records Dim intRnd Randomize Timer intRnd = (Int(RND * rs.RecordCount)) ' Now moving the cursor to random record number rs.Move intRnd ' Showing the random statement Response.Write "" & "" & rs("lat") & "" & ""& "
" & ""& rs("bos") & "" & "
" & "" & rs("bos1") & "" & "
osvježi latinsku poslovicu ! ! !
 

Program nastave je verifikovan od strane Ministarstva za obrazovanje,nauku,kulturu i sport Tuzlanskog kantona , kao i od strane Pedagoškog zavoda TK. Osnovni koncept nastave bazira se na tromjesečnom / četveromjesečnom kursu. Fond časova jednog tromjesečnog kursa iznosi pedeset (50) a četveromjesečnog šesdesetšest (66) školskih časova. Termini predavanja uglavnom su u poslijepodnevnim satima (po potrebi i subotom). Predavanja se izvode dva puta u toku sedmice.Trajanje jednog predavanja je 90 minuta tj.dva školska časa.( za tri mjeseca : 25 predavanja po 90 minuta tj. dva škol.časa ).

Nastava se izvodi u vlastitim prostorijama EC La Primera. U zavisnosti od stepena , predviđen je odgovarajući audio - vizuelni program nastave i to u analogno-digitalnoj formi. Posebno naglašavamo upotrebu digitalne tehnologije u nastavnom procesu kao sredstvo multimedijalnog pristupa u radu sa polaznicima kursa.

Na osnovu usvojenog i odobrenog plana i programa rada, nastava za engleski i njemački jezik podijeljena je na šest(engleski jezik) odnosno na pet (njemački jezik) stepeni.

Engleski jezik : Starter A1, Elementary A2, Pre-Intermediate B1, Intermediate B2, Upper.intermediate C1, Advanced C2 .

Njemački jezik: A1, A2, B1, B2, C1

NASTAVNI PLAN I PROGRAM ENGLESKI JEZIK
NJEMAČKI JEZIK

Za svaki stepen predviđeni fond časova iznosi : 100. ( dva tromjesečna kursa), odnosno 132 školska časa za četveromjesečne kurseve. Svaki stepen je podijeljen na dva dijela (I i II dio) , tako je omogućeno potencijalnim polaznicima da na osnovu određenog predznanja izaberu adekvatan stepen tj. dio ( I ili II ). Ukoliko postoje nedoumice pružamo mogućnost da kroz razgovor sa kvalifikovanim predavačima obave pravi izbor.

Na kraju svakog stepena ( kraj drugog tromjesječja) predviđeno je testiranje-provjera znanja. Kandidatima koji na testiranju pokažu zadovoljavajuće znanje izdajemo CERTIFIKAT o završenom stepenu temeljen na odobrenju resornog Ministarstva i Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona.

Cijena tromjesečnog kursa
150 KM ( A1, A2)
180 KM ( B1, B2, C1 , C2 )

Kandidati koji ne žele pohađati nastavu a potreban im je CERTIFIKAT o poznavanju stranog jezika (uvjerenje u ovom slučaju služi kao DOKAZ o poznavanju stranog jezika ) , mogu se prijaviti za vanredno polaganje (usmeno - pismeno testiranje) odgovarajućeg stepena.

Cijena vanrednog polaganja je : 120 KM za : A1, A2

Cijena vanrednog polaganja je : 140 KM za : B1, B2, C1

 

 

O nama... | Site Map | Image Gallery | Kontakt | ©1996. d.o.o. La Primera, Tuzla, B&H, tel.fax.:+38735251173